2 % pajamų mokesčio pervedimas GNC

 1. Deklaruodami praėjusių metų pajamas galite nurodyti religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, visuomeninę organizaciją, asociaciją, labdaros ir paramos fondą, viešąją įstaigą ar biudžetinę organizaciją, kurią norite paremti. Mokesčių inspekcija privalo persiųsti Jūsų nurodytą sumokėto pajamų mokesčio dalį, neviršijančią 2 procentų. Taip jūs paremsite labdaringą ir visuomenei naudingą veiklą atliekančias organizacijas. Jau patvirtinta būsimosios deklaracijos forma ir įsigaliojo šio mokesčio administravimo tvarka.

  Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros įstatymą turintiems teisę gauti paramą tvarkos 2-7 dalyse yra sakoma:
 2. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui turi teisę mokesčio administratoriui pateikti prašymą, kad jo sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) būtų pervesta Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams (toliau – Prašymas).

 3. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) nuostatas nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.
 4. Tuo atveju, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui neprivalo pateikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, tai prašymas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 d. pateikiamas tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą.
 5. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas neprivalantis pasibaigus mokestiniam laikotarpiui pateikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, turi teisę pasibaigus mokestiniam laikotarpiui prašymą pateikti per asmenį, su kuriuo jis susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pastarajam sutikus. Tokiu atveju asmenys, susiję su gyventojais darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, per kuriuos pateikiami prašymai, privalo šiuos surinktus prašymus pateikti ten, kur centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka turi būti pateikiama pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija, iki atitinkamų metų gegužės 1 dienos. Nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą asmeniui, susijusiam su juo darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pateikia užklijuotame voke, jį pasirašydamas ant užklijos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.
 6. Prašymo formą nustato centrinis mokesčio administratorius. Prašyme turi būti nurodyta:

  1. ataskaitinis mokestinis laikotarpis;
  2. nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas;
  3. paramos gavėjo (-ų) pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas juridinio asmens identifikavimo kodas (-ai), atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai), banko (-ų) kodas (-ai), kiekvienam prašyme nurodytam paramos gavėjui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais)
 7. Mokesčio administratorius, gavęs nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą, atitinkama tvarka šį prašymą užregistruoja. Mokesčio administratorius išnagrinėja, ar prašyme pateikti visi pagal šią tvarką reikalaujami duomenys. Prašymai, kuriuose pateikti ne visi šioje tvarkoje reikalaujami duomenys, nenagrinėjami ir apie tai informuojamas prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris turi teisę pateikti patikslintą prašymą, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos. Jeigu prašymą pateikia nuolatinis Lietuvos gyventojas, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui privalantis pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikęs, toks prašymas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Parsisiųsti:


 
Beginning Quotes

Geroji Naujiena Lietuvos žmonėms!